Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта – це освітня технологія, яка передбачає навчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному освітньому закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.

Для України інклюзивна освіта є педагогічної інновацією і в той же час вимогою не лише часу, а й з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із міжнародних зобов`язань держави.

Мета інклюзії в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольованості (виключення), що є наслідком негативного ставлення до поняття різноманітності. Відправною точкою цього поняття є переконання, що освіта є одним із основоположних прав людини і основою для більш справедливого суспільства.

Таким чином, для розуміння інклюзії мають значення чотири ключові аспекти:

 1. Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як неперервний пошук ефективних способів врахування питання багатоманітності. Інклюзія навчає співіснувати з відмінностями, які розглядаються як стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання.
 2. Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар`єрів. Вона передбачає збір, узагальнення і оцінку інформації з великої кількості різних джерел з метою вдосконалення освітньої політики і практики, заохочення дітей і дорослих до навчання.
 3. Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень усіх дітей. Термін «присутність» означає місце навчання дітей і те, наскільки регулярно вони його відвідують. Термін «участь» описує якість їхнього навчального досвіду і тому вимагає врахування думок тих, хто навчається. Термін «досягнення» стосується не лише результатів тестів чи екзаменів, а охоплює також результати навчання в межах усіх навчальних планів і програм (curriculum).
 4. Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей «групи ризику», для яких існує вірогідність виключення чи низької успішності. Йдеться про моральний обов`язок вести ретельне спостереження за групами учнів, які за статистикою найчастіше потрапляють до «групи ризику», і, за потреби, вживати заходів для забезпечення їхньої присутності, участі та досягнень у системі загальної освіти.

Інклюзія як освітня концепція постійно розвивається, і є вкрай важливою для формування політики й стратегій, спрямованих на усунення причин і наслідків дискримінації, нерівності та виключення.

В інклюзивних групах, крім вихователя та помічника вихователя, з дошкільнятами додатково працює асистент вихователя та профільні спеціалісти. Логопед, дефектолог, психолог, медичний та музичний працівники є учасниками освітнього процесу. Дітям, які самостійно не пересуваються і потребують сторонньої допомоги, призначається асистент дитини.

Функції, які має виконувати асистент вихователя:

 • допомога в організації освітнього (виховного) процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПР;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та/(або) індивідуальної навчальної програми;
 • адаптація навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами;
 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП;
 • оцінка спільно з учителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання ППК за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • консультативна допомога батькам (законним представникам), педагогічним працівникам.

З дітьми з особливими освітніми потребами  також працюють практичний психолог і вчитель-логопед.

Основними функціями практичного психолога в закладі  дошкільної освіти є спрямування педагогічного колективу на створення умов, які сприяють охороні фізичного і психічного здоров’я дітей, забезпеченню їх емоційного благополуччя, самостійному та ефективному розвитку здібностей кожної дитини.

Практичний психолог у  закладі дошкільної освіти бере участь у педагогічному процесі загалом, його аналізі, організації взаємодії дорослих і дітей, а також проводить індивідуальну роботу з дітьми.

Спираючись на результати обстеження, практичний психолог складає індивідуальну навчальну програму для кожної дитини, яка є частиною індивідуальної програми розвитку (ІПР).

Учитель-логопед вивчає та фіксує стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку; проводить навчально-виховну, корекційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення, ефективно застосовує професійні знання у практичній діяльності; постійно підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу в питаннях освіти та мовленнєвого розвитку дітей.

У закладі дошкільної освіти № 7 «Перлинка» функціонує  3 інклюзивні групи.

Завдяки впровадженню інклюзивного навчання, діти з особливими освітніми потребами мають змогу відвідувати шкільні та дошкільні заклади. Адже, згідно Конституції України, кожна дитина має право на освіту.  Інклюзивна освіта доступна для дітей, які мають інтелектуальні порушення, затримку психічного розвитку, порушення зору, слуху та мовлення, порушення функції опорно-рухового апарату, розлади спектру аутизму тощо.

Освітній процес закладу дошкільної освіти реалізується відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2019 №1-9/409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020н.р.», Листа Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 №1-9/348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти».

Переваги інклюзивної освіти в  закладі дошкільної освіти

В інклюзивних групах діти з особливими освітніми потребами залучені до навчального процесу. Вони спілкуються з однолітками, знаходять друзів, стають відкритими та почуваються впевненіше. Долучаються до спільних ігор та творчих занять. Це все сприяє мовному, когнітивному, соціальному та емоційному розвитку.

Діти з типовим розвитком навчаються толерантності, вмінню співчувати, допомагати, підтримувати. А вихователі та фахівці краще розуміють потреби та особливості дітей, отримують новий досвід, оволодівають різними педагогічними методиками.

Тому переваги є для всіх. Успішне перебування в інклюзивних групах є чудовим початком для подальшої освіти.